Privatumo politika

UAB „SALONŲ PROFESIONALŲ PARTNERIS“ privatumo politika

Bendrosios nuostatos

 1. UAB „Salonų profesionalų partneris“, įmonės kodas 141690068, adresas – Taikos pr. 4A, Klaipėda (toliau – Bendrovė) saugo ir gerbia savo klientų (toliau – Asmenys) privatumą, bei įsipareigoja laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugos srityje taikomų teisės aktų nuostatų.
 2. Ši Privatumo politika (toliau – Politika) yra parengta tam, kad Asmenys galėtų susipažinti, kaip Bendrovė tvarko jų asmens duomenis, taip pat kokios priemonės yra įgyvendinamos Bendrovėje siekiant tinkamai apsaugoti tvarkomus asmens duomenis.
 3. Ši Politika numato pagrindines Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisykles.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAI

 1. Bendrovė asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
  1. sutartims su Asmenimis sudaryti ir vykdyti;
  2. vykdyti tiesioginę rinkodarą;
  3. kitais tikslais, kuriais Bendrovė turi teisę tvarkyti Asmenų asmens duomenis, kai Asmenys duoda savo sutikimą ar kuomet asmens duomenis yra reikalinga tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso arba kai asmens duomenų tvarkymo pareigą Bendrovei numato kiti teisės aktai.
 2. Bendrovė asmens duomenis tvarko šiais pagrindais:
  1. Asmens sutikimas tvarkyti duomenis;
  2. Sutarties vykdymas.

Bendrovės tvarkomi asmens duomenys

 1. Sutartims sudaryti ir vykdyti – Asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, gyvenamoji vietovė, prekės pristatymo būdas, adresas, apsipirkimo istorija, apmokėjimo duomenys (prekės, kaina, atsiskaitymo būdas), asmens kodas ir kiti klientų asmens duomenys, prie kurių Bendrovė, teikdama savo paslaugas klientas, turi prieigą. Asmens atsisakymas pateikti šiuos duomenis padaro neįmanomu sutarties sudarymą ir vykdymą.
 2. Tiesioginės rinkodaros tikslu – Asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas. Šie asmens duomenys yra tvarkomi tik esant Asmens sutikimui, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Asmuo savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu gali bet kuriuo metu atšaukti pranešdamas apie savo sutikimo atšaukimą šiais kontaktais: 865667155 arba el. paštu: uzsakymai.salonpro@gmail.com. Asmens nesutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais neturi įtakos sutarčių sudarymui ir vykdymui.
 3. Kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Asmens sutikimu ir kurie yra apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai yra prašoma Asmens sutikimo.
 4. Bendrovė, siekdama suteikti savo partneriams – grožio srities specialistams naudingesnes prekių pirkimo sąlygas, šių asmenų prašo pateikti kvalifikaciją bei veiklą patvirtinančius dokumentus arba jų kopijas (diplomą, sertifikatą, verslo liudijimą ir pan.), kuriuose nurodoma informacija apie mokymo įstaigą, kurioje mokėsi asmuo, įgytą kvalifikaciją. Šių dokumentų Bendrovė nesaugo, o gavusi iš karto sunaikina arba grąžina juos pateikusiam asmeniui.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 1. Bendrovė užtikrina ir įsipareigoja vadovautis šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
  1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir aukščiau nurodytais tikslais;
  2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
  3. Asmens duomenys tvarkomi tik dėl teisėto intereso, šioje Politikoje ir teisės aktuose nustatyta tvarka;
  4. Asmens duomenys gali būti nuolat atnaujinami;
  5. Asmens duomenys yra saugomi tiek, kiek reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai, bet ne ilgiau nei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti terminai, o pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, yra sunaikinami:
   1. Asmens duomenys, tvarkomi sutartims sudaryti ir vykdyti, saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutartinių santykių pasibaigimo dienos;
   2. Asmens duomenų, naudotinų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo trukmė – nuo Asmens sutikimo tvarkyti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais iki šio sutikimo atšaukimo dienos, bet ne ilgiau kaip 24 mėn. (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo sutikimo gavimo. Pateikus prašymą nutraukti asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenys yra ištrinami.
   3. Asmens duomenys, tvarkomi kitais tikslais, saugomi iki Asmens sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimo dienos ar kol duomenis yra reikalinga tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso arba kai asmens duomenų tvarkymo pareigą Bendrovei numato kiti teisės aktai.
  6. Asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems tokia teisė yra suteikta;
  7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali;
  8. Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

 1. Bendrovė gali teikti asmens duomenis:
  1. prekių pristatymo paslaugas teikiančioms įmonėms;
  2. kitiems tretiesiems asmenims, gavus Asmens sutikimą kiekvienu konkrečiu tokio duomenų teikimo atveju;
  3. duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia Bendrovei paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Asmenų duomenis Bendrovės kaip duomenų valdytojo vardu;
  4. kitais atvejais, kai tai kai tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį.

ASMENS TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 1. Asmuo turi šias teises:
  1. gauti informaciją apie tai, kas tvarko jo asmens duomenis, kam jie yra perduodami, tikslus, kuriais jie tvarkomi, jų saugojimo terminą;
  2. reikalauti, kad Bendrovė ištaisytų neteisingus duomenis, ištrintų jo asmens duomenis, arba juos perkeltų;
  3. reikalauti, kad Bendrovė nutrauktų Asmens duomenų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai toks duomenų tvarkymas yra privalomas pagal taikytinus įstatymus;
  4. manydamas, kad Bendrovė tvarkydama asmens duomenis pažeidė šio Asmens teises, teikti prašymą ištaisyti tokį pažeidimą.
 2. Asmuo savo teises gali įgyvendinti kreipdamasis į Bendrovę ir pateikdamas atitinkamą prašymą elektroniniu paštu: uzsakymai.salonpro@gmail.com arba adresu: Taikos pr. 4A, Klaipėda. Bendrovė įsipareigoja atsakyti Asmeniui per 30 kalendorinių dienų po Asmens prašymo gavimo dienos.
 3. Asmuo taip pat turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ar kompetentingą Lietuvos teismą, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti asmens duomenų tvarkymo tvarką, nurodytą šioje Politikoje laikydamasi teisės aktų reikalavimų. Bendrovė įsipareigoja pranešti Asmenims apie asmens duomenų tvarkymo principų pasikeitimus Bendrovės tinklapyje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdu prieš įsigaliojant tokiems pasikeitimams.
 2. Bendrovė įsipareigoja imtis visų adekvačių, protingų ir pagrįstų priemonių, siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, įskaitant ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių taikymą siekiant apsaugoti asmens duomenis.

Prieiga prie asmeninių duomenų

ionicons-v5-m

Prekė sėkmingai įdėta į krepšelį

Testi apsipirkimą
Eiti į krepšelį
Ši svetainė naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų naršymo svetainėje patirtį. Tęsdami naršymą sutinkate su slapukų naudojimu.